A fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósul meg.

Általános Szerződési Feltételek és Házirend

hatályos: 2022. július 1. napjától 

1. Az ÁSZF alkalmazása

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Hangvető Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hercegprímás utca 11. 3. emelet 1., cégjegyzékszám: 01-09-719984; a továbbiakban: Hangvető) és a Hangvető által szervezett VÖRÖSTÓI JÁTÉKFESZTIVÁLON (a továbbiakban: Rendezvény) résztvevő természetes személyek (továbbiakban: Látogatók) között a Rendezvény kapcsán létrejött jogviszonyt.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Hangvető, mind a Látogató a Rendezvény meglátogatásával, a Rendezvény területére történő belépés időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el. 

2. Az ÁSZF személyi, területi és időbeli hatálya 

2.1. Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Hangvetőre és a Látogatókra egyaránt a Rendezvény teljes területén. 

2.2. Az ÁSZF hatálya a Rendezvényre való belépéstől a Rendezvény befejezéséig tartó időtartamra, illetőleg az ezen időtartam alatt keletkező jogokra és kötelezettségekre terjed ki. 

2.3. A Hangvető a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat tájékoztatja a Rendezvény hivatalos weboldalán történő közzététel útján. Mindezen túl a mindenkor hatályos ÁSZF a Rendezvény területén, jól látható helyen is kifüggesztésre kerül. A Hangvető jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításokat a Hangvető a Rendezvény hivatalos weboldalán tünteti fel. 

3. A Hangvető jogai és kötelezettségei 

3.1. A Rendezvény programszervezési jogai teljes egészében a Hangvető tulajdonát képezik. A Hangvető, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani. A Hangvető a Rendezvény aktuális programtervét minden esetben a Rendezvény hivatalos weboldalán feltünteti. 

3.2. A Hangvető a Látogatónak lehetőséget biztosít a Rendezvényre történő belépésre és a Rendezvény területén tartózkodásra, amennyiben a Látogató eleget tesz a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek, és jogait a Házirendben, az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

3.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Hangvetőt a Látogató kitiltására a Rendezvény teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Hangvető jogosult a Látogatót a Rendezvény területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és rendben eltávolítani. 

3.4. A Hangvető jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

4. Látogató jogai és kötelezettségei 

4.1. A Látogató a Rendezvény biztonságos és szakmailag sikeres lebonyolításának érdekében köteles a jelen ÁSZF-ben és a Rendezvény Házirendjében foglalt előírásokat betartani. Amennyiben a Rendezvény területére való belépés beléptetési protokollal történik, a Látogató köteles az ügyeletes biztonsági őrök beléptetési előírásait követni. Egyebekben a Látogató a Rendezvényen való részvétellel vállalja, hogy a jogszabályoknak és a Házirendnek megfelelő magatartást folytat és szükség esetén a biztonsági őrök útmutatásait követi.

4.2. A Látogató a Rendezvény területére való belépéssel a jelen ÁSZF-et és a Rendezvény Házirendjét magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

4.3. A Látogató a Hangvető vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Rendezvény területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy a Hangvető jogosult a Rendezvény zavartalan lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a rendvédelmi szerveket bevonni. 

5. Hang- és képfelvétel

5.1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Hangvető valamint az általa megbízott szerződéses partnerek a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthetnek. A Látogató a belépéssel kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Hangvető korlátozás nélkül jogosult a felvételek hasznosítására, felhasználására (elsősorban – de nem kizárólag – a Rendezvény népszerűsítése, rögzítése, nyilvánosságra hozatala céljából), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani a Hangvetővel szemben a fentiek kapcsán.

5.2. A Látogató jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készíteni kizárólag saját, otthoni felhasználás céljából. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében illetve kereskedelmi célból nem hasznosíthatja. A felvételeken szereplő Látogatókat a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Hangvető kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen pont rendelkezéseit nem tartják be.

6. Szerzői jogok és védjegyek

A Hangvető vagy a Rendezvény saját weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényen, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok a Hangvető és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ennek megfelelően ezen megjelöléseket a Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg a Hangvető vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

7. Biztonsági szolgálat, elsősegély nyújtása 

A Hangvető a Látogatók biztonságának és egészségének védelmében, szakképzett biztonsági őröket és elsősegély nyújtó orvosokat biztosít. Minden Látogató köteles ezen személyekkel együttműködni, amennyiben bármilyen okból kifolyólag kapcsolatba kerülnek. Az éppen ügyeletes biztonsági őrök és orvosok útmutatásai a Rendezvény sikeres lebonyolítását szolgálják, ezért a Látogatók számára kötelezőek. Az egészségügyi ellátás társadalom és egészségbiztosítás köteles, ennek hiánya – a sürgősségi ellátás kivételével – felmenti az orvosokat az ellátási kötelezettségek alól.

8. Felelősség

8.1. Hangvető fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott koncerteket, programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.

8.2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást Hangvető nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és közreműködő szolgáltató között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. Hangvető nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

8.3. Hangvető nem vállal felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért, beleértve az autóban vagy szálláson hagyott tárgyakat is.

8.4. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért Hangvető nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

8.5. Látogató teljes mértékben felelős az általa (gyermeke vagy házi kedvence) által okozott károkért, mind a Hangvető, mind a helyszínt biztosító személyek, mind a szerződéses partnerek, közreműködők, mind a többi Látogató és harmadik személyek tekintetében. Látogató felel továbbá a Rendezvényre vele együtt érkező kiskorúak, idősek, magukról (akár csak átmenetileg) gondoskodni nem tudó személyek magatartásáért és biztonságáért, az általuk esetlegesen a Hangvetőnek vagy harmadik személynek okozott károk megtérítéséért. 

8.6. Vis maior. Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.), melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, mely ezen esemény következtében állt elő.

9. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF értelmezése és alkalmazása során kizárólagosan a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó vagy azzal bármely módon kapcsolatos esetleges jogvitáikra a felek kikötik a Hangvető székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét. 

10. Házirend

Rendezvény helyszínének Házirendjét Hangvető elérhetővé teszi a honlapján, illetve a Rendezvény területén, igény esetén betekintésre lehetőséget biztosít. Látogató köteles jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl a Házirendben foglalt szabályok, rendelkezések maradéktalan betartására is.

10.1. Látogatók a Rendezvény területén kötelesek az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF valamint a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti. Látogató a természeti értékek megóvására fokozottan ügyel a Rendezvény helyszínén és körülötte.

10.2. Hangvető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

10.3. A Rendezvény ingyenesen látogatható. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

10.4. Tilos alkoholos italok fogyasztása azon Látogatók számára, akik a 18. életévüket nem töltötték be. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben árusító személyek jogosultak felszólítani a Látogatót a kor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatására. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.

10.5. A Rendezvény területén tilos a dohányzás, kivéve az erre a célra kifejezetten kijelölt területeket.

10.6. A szervezők ingyenes mosdóhasználatot biztosítanak a rendezvénytérképen jelölt helyszíneken. A Rendezvény egyéb területén vizelni tilos. 

10.7. Tilos a Rendezvény területére bármilyen kábítószert, pirotechnikai eszközt, gyúlékony anyagot, fegyvert, szúró-vágó eszközt, testi épségre veszélyes eszközöket (baseballütő, gázspray, gumibot, stb.), alkoholos italt, illetve nem a Rendezvény területén vásárolt élelmiszert behozni. 

10.8. Előzetesen be nem jelentett módon, Hangvető írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. Hangvető jogosult ilyen szerveződést haladéktalanul befejeztetni, a felszólítás után azon résztvevőket, akik ezen tevékenységüket Hangvető vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvényről kivezettetni.

10.9. A Rendezvény területén Hangvető szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését és betartatását. Látogató vállalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat haladéktalanul követi.

10.10. A fesztivál területére kizárólag pórázon vezethető, szájkosárral rendelkező házi kedvenceket lehet behozni. Házi kedvenceket a rendezvény területére csak abban az esetben lehet beléptetni, ha van érvényes oltási igazolványuk és egy évnél nem régebbi a veszettség elleni oltásuk. Továbbá rendelkezik pórázzal, nyakörvvel, szájkosárral és bilétával a gazda telefonszámával. A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A rendezők fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő behozatalát.

A Felek a jelen ÁSZF-et a Látogatónak a Rendezvény helyszínére való belépésével, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag elfogadták. 

***